ASUS PRIME B250M-A 5차 필드테스트 체험단 리뷰

ASUS PRIME B250M-A 5차 필드테스트 체험단 리뷰

듀얼 M.2 슬롯으로 동급 최강의 ASUS PRIME B250M-A 필드 테스트 제5차에 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.

필드 테스트에 참여해주신 모든 분들을 선정하지 못한 점 대단히 송구스럽게 생각하며 필드테스트에 선정된 체험단의 리뷰는

아래의 링크에서 확인할 수 있습니다. ASUS B250M-A 필드테스트 리뷰는 앞으로도 계속 됩니다.^^

NO URL
1 http://playwares.com/index.php?mid=userreview&category=37297109&document_srl=53342706
http://www.piscomu.com/index.php?mid=Uesr_PC&document_srl=352805
http://quasarzone.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qc_user&wr_id=9273
http://www.bodnara.co.kr/bbs/bbs.html?D=20&num=133015
http://www.hwbattle.com/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=3818
http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=2630&l=5017
http://blog.naver.com/jes5298/220965685172
http://amuleti.tistory.com/74
http://cafe.naver.com/porko/402864
http://cafe.naver.com/embestc/280020
http://cafe.naver.com/itdonga/19981
http://cafe.naver.com/enuriprosumer/65530
http://cafe.naver.com/nb1004/68377
http://cafe.naver.com/danawaevent/59009
http://bbs.danawa.com/view?boardSeq=264&listSeq=3357195
http://playwares.com/index.php?mid=userreview&category=37297109&document_srl=53342706
http://www.piscomu.com/index.php?mid=Uesr_PC&document_srl=352805
http://quasarzone.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qc_user&wr_id=9273
http://www.bodnara.co.kr/bbs/bbs.html?D=20&num=133015
http://www.hwbattle.com/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=3818
http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=2630&l=5017
http://blog.naver.com/jes5298/220965685172
http://amuleti.tistory.com/74
http://cafe.naver.com/porko/402864
http://cafe.naver.com/embestc/280020
http://cafe.naver.com/itdonga/19981
http://cafe.naver.com/enuriprosumer/65530
http://cafe.naver.com/nb1004/68377
http://cafe.naver.com/danawaevent/59009
2 http://charm011.tistory.com/128
http://cafe.naver.com/danawaevent/58974
http://playwares.com/xe/53326833
http://quasarzone.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qc_user&wr_id=9243
http://www.coolenjoy.net/bbs/copy_preview/112588
http://bbs.danawa.com/view?boardSeq=264&listSeq=3356641
3 http://blog.naver.com/afeleia/220969707455
http://bbs.danawa.com/view?boardSeq=264&listSeq=3360056
http://cafe.naver.com/danawaevent/59091
http://cafe.naver.com/porko/403467
http://cafe.naver.com/foodballmanager/589043
http://cafe.naver.com/happyreview/667344

Share this post

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다