STCOM, 슈퍼오 C7-B250CB-ML 필드테스트 제3차 체험단 리뷰

STCOM, 슈퍼오 C7-B250CB-ML 필드테스트 제3차 체험단 리뷰

업계 최고 수준의 4년 무상 품질 보증 서비스와 서버급 부품 설계적용으로 동급 최강의 내구성과 안정성을 제공하는 슈퍼오 C7-B250CB-ML의 제3차 필드 테스트에 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.

필드테스트에 참여해주신 모든 분들을 선정하지 못한 점 안타깝게 생각하며 필드테스트에 선정된 체험단의 리뷰는 아래의 링크에서 확인할 수 있습니다. 슈퍼오 C7-B250-CB-ML 필드테스트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다.

 NO                                                                       URL
1 http://blog.naver.com/beklova/220977130243
http://bbs.danawa.com/view?boardSeq=264&listSeq=3365029
http://playwares.com/userreview/53498387
http://www.coolenjoy.net/bbs/copy_preview/113645
http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=2630&l=5064
http://quasarzone.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qc_user&wr_id=9880
http://www.koreagears.com/bbs/board.php?bo_table=user_Review&wr_id=467
http://cafe.naver.com/embestc/282533
http://cafe.naver.com/porko/404540
http://cafe.naver.com/dowajo/823823
http://cafe.naver.com/gaminggear/1080
http://cafe.naver.com/reoncom/7481
http://cafe.naver.com/overpub/37485
 2 http://minju1004b.blog.me/220977198300
https://www.facebook.com/minjooj2/posts/1313700968713925?pnref=story
http://cafe.naver.com/danawaevent/59252
http://bbs.danawa.com/view?boardSeq=264&listSeq=3365821
http://www.coolenjoy.net/bbs/copy_preview/113693